Start: sobota - 24 listopada 2018r. godz. 11:00
BIEG MARCHEWKOWY
im. Andrzeja Żukowskiego
Do startu:

REGULAMIN

 

 1. Cel imprezy
  • Upamiętnienie Andrzeja Żukowskiego.
  • Promocja zdrowego stylu życia.
  • Upowszechnienie biegania, jako jednej z najprostszych form ruchu.
  • Promocja Gminy Darłowo.
 2. Organizatorzy, sponsorzy, patroni medialni
  • Organizator – Urząd Gminy Darłowo.
  • Organizator – Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.        
  • Partner – Straż Gminna Gminy Darłowo.
 3. Miejsce, termin, program:
  • MIEJSCE: woj. Zachodniopomorskie, Gmina Darłowo, miejscowość Słowino.
  • TERMIN: 24 listopada 2018 r. (sobota).
  • Godzina 10:00 – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie Andrzeja Żukowskiego.
  • Godzina 10:50 – oficjalne rozpoczęcie zawodów, powitanie zawodników i kibiców.
  • Godzina 11:00 – start biegu zlokalizowany przy kościele w Słowinie.
  • Godzina 12:30 – dekoracja, losowanie nagród, zakończenie imprezy (świetlica w Słowinie).
 4. Trasa:
  • Dystans: 10km
  • Nawierzchnia: 99% asfalt, 1% polbruk
  • Przebieg trasy: Słowino – Boleszewo – Słowino (mapa trasy tutaj >)
 5. Warunki uczestnictwa:
  • Dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu lub po podpisanie oświadczenia o możliwości udziału w zawodach w Biurze Zawodów.
  • Wypełnienie karty uczestnika lub zgłoszenie za pomocą systemu zgłoszeń na stronie internetowej https://dostartu.pl/iv-bieg-marchewkowy-im-andrzeja-zukowskiego-v2770.pl.html (od 22-10-2018)
  • Uiszczenie opłaty startowej – 20zł do 21 listopada 2018 roku włącznie.
  • Weryfikacja zawodnika poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na karcie uczestnika w Biurze Zawodów, w tym na oświadczeniu dot. stanu zdrowia.
  • Zapoznanie się z Regulaminem Biegu oraz jego akceptacja.
  • Respektowanie poleceń Organizatora i odpowiednich służb.
  • Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją przez zawodnika niniejszego regulaminu.
  • Limit zawodników biorących udział w zawodach – 130 osób (limit wyczerpuje się w momencie odnotowania 130 zawodników z uiszczoną opłatą startową)
  • Zawodnik musi mieć ukończone 16 lat w dniu biegu.
  • Osoby, które w dniu zawodów nie osiągną wieku pełnoletniego zobowiązane są dostarczyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach (możliwe podpisanie zgody na miejscu) .
  • Osoby zdyskwalifikowane za doping nie mają prawa startu w biegu.
 6. Zgłoszenia:
  • Zgłoszeń można dokonywać od 22 października 2018 roku poprzez wypełnienie formularza elektronicznego na stronie internetowej https://dostartu.pl/iv-bieg-marchewkowy-im-andrzeja-zukowskiego-v2770.pl.html.
  • Weryfikacja zawodników przeprowadzona zostanie w Biurze Zawodów poprzez przyjęcie podpisanej przez zawodnika karty uczestnika, sprawdzenie jednorodności danych z karty uczestnika z danymi zawartymi na dokumencie (ze zdjęciem) przedłożonym przez zawodnika oraz wydanie numeru startowego (po uiszczeniu stosownej opłaty).
 7. Opłaty:
  • Opłata startowa wynosi 20zł.
  • Opłatę należy uiścić najpóźniej do 21 listopada 2018 roku wykorzystując do tego system płatności internetowych przy formularzu rejestracyjnym lub wykonując przelew na konto podane poniżej:
   Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
   76-150 Darłowo, ul. O. D. Tynieckiego 2
   Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie
   34-8566-0003-0101-5509-2000-0001
   z dopiskiem: Bieg Marchewkowy, Nazwisko Imię.
  • Podczas weryfikacji w Biurze zawodów należy okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem oraz stosownym dowodem wpłaty, jeżeli nie została ona wcześniej odnotowana przez Organizatora.
 8. Biuro zawodów
  Biuro zawodów otwarte będzie w dniu zawodów od godziny 9:00 do godziny 10:30 i mieścić się będzie w świetlicy wiejskiej w Słownie (około 150 metrów od startu).
 9. Pomiar czasu i klasyfikacja:
  • Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie za pomocą bezzwrotnych chipów.
  • Klasyfikacje będą prowadzone na podstawie zmierzonego czasu brutto.
  • Prowadzone będą następujące klasyfikacje:
   • generalna kobiet
   • generalna mężczyzn
   • kobiet z terenu Gminy Darłowo
   • mężczyzn z terenu Gminy Darłowo
 10. Nagrody:
  • Medal dla każdego zawodnika, który ukończy bieg.
  • W klasyfikacji kobiet i mężczyzn statuetki dla 3 pierwszych zawodniczek i zawodników.
  • W klasyfikacji kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Darłowo statuetki dla 3 pierwszych zawodniczek i zawodników.
  • Wśród wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg zostanie rozlosowanych 5 kart podarunkowych do Decathlonu o wartości po 100zł.
 11. Postanowienia końcowe:
  • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
  • Opiekę medyczną zapewnia Organizator.
  • Szatnie, toalety i depozyt zapewnia Organizator.
  • Na trasie IV Biegu Marchewkowego im. Andrzeja Żukowskiego Organizator zapewni 1 punkty z wodą zlokalizowany na 5km trasy.
  • Po zakończeniu biegu dla wszystkich zawodników dostępne będą:
   • woda (na mecie),
   • herbata (w biurze zawodów),
   • kawa (w biurze zawodów),
   • zupa + chleb (w biurze zawodów),
   • ciasto marchewkowe (w biurze zawodów),
   • grzaniec (w biurze zawodów).
  • Organizator gromadzi i przetwarza dane osobowe uczestników biegów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  • Podpisanie i złożenie karty uczestnika (zgłoszenia) jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
  • W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
  • Organizator zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji niniejszego regulaminu.
  • Więcej informacji o wydarzeniu na stronie http://biegmarchewkowy.pl
  • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów wymienionymi poniżej:
   Tel. Komórkowe: 604-917-740, 782-331-158, 505-224-729
   Tel. Stacjonarne (pon. - pią. 7:30 - 15:00): 94-344-63-12, 94-344-63-16
   biuro@biegmarchewkowy.pl lub promocja@ugdarlowo.pl